Bao Cong Ky An 25-45 End

  $91.50
  Qty:

  ***** Bao Công Kỳ Án 25-45 Hết*****
   Đây là phần II gồm 21 kỳ án ly kỳ hấp dẫn. Gồm 55 uncompressed dvds

  @ Hình Ảnh Và Âm Thanh Của Phim Rất Rõ Và Clear @

  Diễn viên:    Kim Siêu Quần,Hà Gia Kính,Lưu Tuyết Hoa,Lưu Đức Khải...

   

  Bao Công Kỳ Án - 25. Thám Âm Sơn = 2 Retail dvds

  Bao Công Kỳ Án - 26. Đồ Long Ký =  3 dvds

  Bao Công Kỳ Án - 27. Thiên Hạ Đệ Nhất Trang =  3 Retail dvds

  Bao Công Kỳ Án - 28. Thu Nương = 2 Retail dvds

  Bao Công Kỳ Án - 29. Lý Miêu Hoán Chúa =  2 Retail dvds

  Bao Công Kỳ Án - 30. Thẻ Bài Trinh Tiết =  2 dvds

  Bao Công Kỳ Án - 31. Ba Hồi Trống Giục = 4 Retail dvds

  Bao Công Kỳ Án - 32. Địch Thanh =  3 dvds

  Bao Công Kỳ Án - 33. Tinh Hoa Kiếp =  2 dvds

  Bao Công Kỳ Án - 34. Song Thành Ký =  2 dvds

  Bao Công Kỳ Án - 35. Âm Dương Phán =  3 dvds

  Bao Công Kỳ Án - 36. Nở Trảm Công Tôn =  3 dvds

  Bao Công Kỳ Án - 37. Hiếu Tử Chung Lạc =  4 dvds

  Bao Công Kỳ Án - 38. Trảm Vương Gia = 2 Retail dvds

  Bao Công Kỳ Án - 39. Bàng Phi Hữu Tín = 2 dvds

  Bao Công Kỳ Án - 40. Chân Giả Bao Công = 3 dvds

  Bao Công Kỳ Án - 41. Trảm Bàng Thăng = 3 dvds

  Bao Công Kỳ Án - 42. Song Đinh Ký = 2 Retail dvds

  Bao Công Kỳ Án - 43. Ô Bổn Ký = 1 dvd

  Bao Công Kỳ Án - 44. Báo Ân Đình = 2 Retail dvds

  Bao Công Kỳ Án - 45. Bao Công Từ Quan = 5 dvds **** dĩa 2 có chút hư về tiếng

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.